IT podpora

Veľa meracích systémov firmy Mitutoyo sú vybavené osobnými počítačmi, na ktorých beží špecializovaný softvér pre spracovanie a vyhodnotenie dát, prípadne pre priame riadenie stroja. Pri dodávke zariadenia zákazníkovi je celé zariadenie nakonfigurované a nastavené servisnými technikmi Mitutoyo. V priebehu času ale býva potrebné vykonávať na počítačovom systéme rôzne zmeny, aktualizácie a údržbu. Jednoduché postupy môžu vykonávať priamo pracovníci užívateľských firiem. V niektorých prípadoch je ale vhodnejšie, aby príslušné zásahy vykonali zasa pracovníci firmy Mitutoyo. Špeciálne situácie potom môžu nastať pri poruche PC či niektorých z jeho komponentov.

Sme pripravení poskytnúť všetkým zákazníkom potrebnú IT pomoc a súčinnosť, či už za priameho kontaktu, alebo vzdialene.

Pripomíname tiež, že pri prevádzke PC dodaných a funkčne spojených s meracím zariadením je potrebné zachovávať základné princípy ochrany platnej v IT, teda zálohovať a dbať na to, aby počítač nemohol byť napadnutý malvérom. Rovnako nie je vhodné, aby na počítač boli inštalované programy, ktoré bezprostredne nesúvisia s účelom týchto PC, ktoré sú súčasťou meracieho stroja – tzn. neinštalovať mailových klientov, office programy (neplatí pre programy pre následné spracovanie dát) a ďalšie.

V súvislosti s IT sa v poslednej dobe novo vyskytujú požiadavky na podporu pri prenose dát, interfacing (prepojenie s inými systémami) a IT úlohy z oblasti priemyselnej automatizácie (spolupráca s PLC, priemyselné protokoly, robotizácia). Aj tu sme pripravení s Vami konzultovať vznikajúce požiadavky či aktuálne vzniknuté situácie, prípadne sa priamo s Vami podieľať na riešení problémov.